Ons verhaal verteld in een decreet

Ons verhaal, verteld in een decreet

De abdijkerk van Abdij Sion is “onttrokken aan de goddelijke eredienst”.  Dat is gebeurd door middel van een decreet vanuit aartsbisdom Utrecht. Op wonderlijke wijze wordt daar ons verhaal verteld in een kort overzicht. Heel passend om dat overzicht hier op te nemen nu we deze decembermaand zullen gaan verhuizen van Diepenveen naar Schiermonnikoog.

Abdij Sion is gesticht op het landgoed Frieswijk op 14 oktober 1883 door de St. Benedictusabdij te Achel. In 1890 is zij verplaatst naar de huidige locatie in Diepenveen.

Sinds de vorige generale abt Dom Bernardo Olivera ocso in 1993 de Lage Landen bezocht is structureel nagedacht over het vergrijzen en kleiner worden van de communiteiten van de cisterciënzers en cisterciënzerinnen in de Lage Landen.

Sinds ruim 20 jaar speelde bij iedere belangrijke beslissing in de Abdij Sion de vraag mee of deze beslissing verantwoord was gezien het kleiner worden van de communiteit.

Eind 2012 werd onverwachts een manier gevonden om de pacht van het land van de Abdij Sion te beëindigen op een wijze die zowel voor de pachtboer als voor de abdij voordelig was. De nieuwe mogelijkheden die hieruit voortvloeiden waren aanleiding voor de communiteit om zich grondig te bezinnen op de toekomst. In de bezinning stond daarbij een drietal vragen centraal : “Wat is onze roeping? Wat is onze huidige leefsituatie? Wat is de optimale leefsituatie die bij onze roeping hoort?”

De monniken besloten in september 2013 onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nieuw klooster op een nieuwe locatie.

De huidige abdijgebouwen uit 1889 zijn geschikt voor 100 monniken en derhalve veel te groot en te duur voor de huidige kleine groep van ongeveer 12 monniken. De monniken zijn tot de overtuiging gekomen dat de verhuizing van de communiteit naar een nieuw klooster op een nieuwe plaats bij zal dragen aan de voortgang van het monastieke leven en de bloei van de gemeenschap.

Het conventueel kapittel van Abdij Sion heeft in februari 2014 met overtuigende meerderheid instemmend geantwoord op de vraag: “Stemt u in met het verhuizen van de abdij naar een andere, nog nader te bepalen plek?”

De monniken herkennen zich in en trekken zich op aan de volgende woorden van de vorige generale abt Dom Bernardo:

“De realiteitszin betreffende leven en dood moet gepaard gaan met een diepe en radicale evangelische hoop: geen mus valt van een dak zonder dat de Hemelse Vader het weet. Daarom moeten we iedere nostalgie over het verleden en alle geklaag over het heden achterwege laten, maar dromen over onze toekomst en eraan bouwen, met creativiteit, vindingrijkheid en door het nemen van risico’s. Het feit dat we in een hachelijke situatie verkeren en hulp nodig hebben, verhindert ons niet om vurig en grootmoedig te zijn.

Het in nood verkeren is geen zonde, zonde zou het zijn alleen te steunen op eigen krachten, die we hebben of ons inbeelden. We moeten handelen in het besef dat alles afhangt van de Heer die in ons werkt.”

De verhuizing van de communiteit van abdij Sion heeft de instemming van de pater Immediatus van de Abdij Sion, de abt van de abdij van Westmalle, Dom Nathanael, en van Vader Generaal van de orde, D. Eamon, samen met zijn raad in vergadering bijeen op 30 oktober 2015.

De laatste eucharistieviering in de Abdijkerk heeft plaatsgevonden op Pinksterzondag 24 mei 2015. 

Decreet onttrekking aan eredienst: officiële tekst